Đây là bộ tiêu chuẩn THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ [TCVN 5687 : 2010] ra đời thay thế cho bộ tiêu chuẩn 1992 đã quá lạc hậu, bộ tiêu chuẩn 2010 chỉ mới in thành sách chứ chưa có trên mạng.


www.mediafire.com/?m34xin0pndmbvej