Các cao nhân có tài liệu về chức năng, mục đích của các khối block trong CFC của PCS7 không cho e với. E đang cần gấp.