Có Bác nào có Faceplate PF753 cho ME không cho mình xin. Faceplate mẫu của Rockwell "94734" dùng chung cho PF755 và 753 but khi mình add 753 thì bị lỗi ko đúng data type của Tag. Lỗi thiếu aceltime và deceltime. Trong sameple thì làm cho PF755.