Hi all,

Giải thích phương thức truyền dữ liệu Modbus TCP.
- Giới thiệu thiệu machine vision với Labview của National Insntrument.
- Giới thiệu demo đọc mã Barcode, giao thiếp dữ liệu giữa Labview và S7 1200 thông qua Modbus TCP/IP.

link Thanm gia: https://www.facebook.com/events/440802520014488/