Nhờ diển đàn tư vấn giúp mình , mình có plc mitsubishi dòng FX3U kết nối với màn hình proface và drive của motor servo . Tư vấn giúp download như thế để không mất dử liệu trên màn hình HMI và motor servo vẩn chạy bình thường . Cảm ơn