Em cos Hart 475 bị bể màn hình, bác nào có màn hình dư hoặc có cả bộ

Dương : 0972866417