Có ai từng cài đặt tool Mes interface của module QJ71MES96 truyền thông từ PLC lên MES chưa?Share ít kinh nghiệm với ạ.