1. Nick, Mi, Duong, and Mai are planning a day out to a place .... (Nick, Mi, Dương và Mai đang lên kế hoạch đi thăm 1 địa điểm nổi tiếng cho lớp của mình. Nghe đoạn hội thoại và hoàn thành kế hoạch bằng việc điền vào chỗ trống không quá 3 từ.)
xem thêm : Tiếng Anh 9

Bài nghe:

1. Green Park 2. bus 3. 8 a.m 4. own lunch 5. supermarket
6. team-building 7. quizzes 8. painting village 9. make 10. 5 p.m
2. Imagine that your class is going to a place .... (Tưởng tượng lớp học của bạn dự định đi tham quan 1 địa điểm nổi tiếng. Làm việc theo nhóm để bàn bạc những dự định cho ngày hôm đó. Điền vào bảng sau.)


Details Who to prepare
Place
Means of transport
Time to set off
Food
Drinks
Activities
Time to come back