một vài kiến thức góp nhặt trong nhà máy nhiệt điện muốn chia sẻ mong nhận ý kiến:http://www.mediafire.com/view/?x5hd1dy6tw06bbt