Hiện tại mình đang muốn kết nối màn hình GOT 1000 GT1662-VNBA và PLC mitsu dòng Q00UCPU dùng cáp GT01-c24R2-6B nhưng vẫn chưa kết nối được, và chưa rõ có cần cài đặt thông số gì không, mong mọi người chỉ dẫn