Dear All.
ai có software này cho mình xin với nhé.
BR