Chào bạn anhlv.ddt
Mình giao tiếp Fluidsim với PLCSIM được rồi nhưng giao tiếp với PLC S7 200 thật thì chưa được. Bạn có thể hướng dẫn kỹ hơn được không? Cách cấu hình như thế nào?