Tình hình là em mới tìm hiểu citect, khi e kết nối giữa citect với PLC s7200 thì giao tiếp truyền và nhận dữ liệu bình thường, nhưng khi viết file cicode tạo hàm (Function) và lấy ra dùng để tạo hiệu ứng thì việc truyền nhận dữ liệu bị đứng hoàn toàn, chỉ có thực hiện nút Start và stop là còn thực hiện được.
Cũng prject này nhưng khi mô phỏng trên máy tính (Disk IO) thì chạy bình thường. Các anh trên diễn đàn vui lòng giup e với? e cam on nhieu!!