Các bạn dùng phiên bản mới này nhé. khá hoàn chỉnh với các kiểu dữ liệu
https://www.youtube.com/watch?v=yVF-...R2llaFbjMjlUcc