Bước 1 : Tạo máy client mới giống như máy Client hiện có ( có PSC7)
Bước 2 : Copy OS Client cũ vào máy mới
Bước 3: Tại máy sever , vào programe,Simentic, batch, sbdata mở file SB6 , sửa dòng BFC thêm tên máy vừa tạo
Bước 4 : Mở Batch control center , vào phần quyền Admin . tích vào tên máy để batch hoạt động trên máy client mới