Code e tham khảo ở một số bài khác:
Dim objExcelApp
Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
objExcelApp.Visible = True
objExcelApp.Workbooks.Open "<path>\ExcelExample.xls"
objExcelApp.Cells(4, 3).Value = ScreenItems("IOField1").OutputValue
objExcelApp.ActiveWorkbook.Save
objExcelApp.Workbooks.Close
objExcelApp.Quit
Set objExcelApp = Nothing
khi e nhập vào compile không lỗi nhưng lúc mở file Excel thì dữ liệu chưa đc truyền vào excel, E không biết về code Vb nên có các cao thủ nào trong nhóm giúp e với.